Breaking News
Home / wasan kunnula (page 4)

wasan kunnula

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

ประกาศประกาศรายชื่อ ชพ 63 667 มอบหมายให้ปฏิบัติหน้ …

Read More »

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม

ประกาศคัดเลือกฯ

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2279 เรื่อง เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงสึกษาธิการ

ว 2279

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2275 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ. เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

 ว2275 ลว.28 เม.ย.63 แจ้ง สพท. สศศ.ขอข้อมูล ตน. ว่ …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย)

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่าง ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ.

Read More »

ข้อมูลบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. พ.ศ. 2562

รายงานข้อมูลการบรรจุ ศน. ปี 2562

Read More »

ประกาศรับข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครฯ

Read More »