Breaking News
Home / กผอ. สพร.

กผอ. สพร.

ศธ 04009/ว 606 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งว่างไม่มีอัตราเงินเดือน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ศธ04009/ว 606 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สิ่งที่ส่ …

Read More »

แนวทางการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ว 413 สิ่งที่ส่งมาด้วย แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วยวันที่ …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 299 ลว 17 มกราคม 2566 เรื่อง สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว 299 สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ สิ่งที่ส่งมาด้วย แบ …

Read More »

ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 7294 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ว 7294 ลว 6 ธค 65 การกำหนดตำแหน่งฯ สิ่งที่ส่งมาด้ว …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ใน สพม. ที่กำหนดใหม่ เป็นการชั่วคราว

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009.ว7337 ลว 7 ธค 65 (สพม. ที่ …

Read More »

ศธ 04009/ว 6992 สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) (ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565)

ศธ 04009/ว 6992 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลก …

Read More »

ศธ 04009/ว6978 เรื่อง สำรวจข้อมูลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

ให้ สพท. รายงานข้อมูลตามแบบที่กำหนด และสำเนาเอกสาร …

Read More »

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว6876 ลว. 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การส่งรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนมาก ที่ ศธ04009.ว6876 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 25 …

Read More »

ศธ 04009/ว 6867 การกำหนดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเพิ่มเติม เพื่อทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ต. (2) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565)

หนังสือนำส่ง ศธ 04009/ว 6867 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 6600 การยุบเลิกตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) – (ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)

ศธ 04009.ว6600 ลว 7 พย 65 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แก้ไข …

Read More »