Breaking News
Home / กผอ. สพร.

กผอ. สพร.

การยกเว้นเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนตามโครงการต่าง ๆ

ว5423 เอกสารแนบ

Read More »

ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว5412 การกำหนดกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

หนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ว5412 แจ้ง สพท 01หนังสือ สนง. …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5387 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

สพฐ. ว5387 กำหนด ศน. สพม.ใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 น …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4784 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1

หนังสือ ว 4784 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย …

Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา – ศธ 04009/ว4756 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ศธ 04009.ว4756 ลว. 29 ตค 64 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่ …

Read More »

ด่วนที่สุด การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

ศธ 04009/ว4467 สิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

การวางแผนรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2564

ว4164 แบบกรอกข้อมูล กรณีขอบรรจุเกินเกณฑ์ *** สำนัก …

Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. ว4215 หนังสือจัดสรร 64 (แก้ไข 29 ก.ย. 64 17.10 …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3450 การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564

0.หนังสือ ศธ04009-ว3450 1.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2.สิ่ …

Read More »

ด่วนที่สุด กรอบอัตรากำลังข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา (ชั่วคราว) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่กำหนดใหม่

20หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ว2802ลว21มิย64 แจ้ง สพท. …

Read More »