Breaking News
Home / กผอ. สพร. (page 2)

กผอ. สพร.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว203 เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน

1. ศธ04009/ว203 2. ส่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ศธ 04009-ว 6062 ลว. 8 ต.ค. 63 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส …

Read More »

การคัดเลือกผู้เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563

1.ว5922 2.สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2- …

Read More »

การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 (ในสถานศึกษา)

  ว5719 หนังสือแจ้งจัดสรร กษ 63 รอบ 2 1.บัญชี …

Read More »

แก้ไข (23 ก.ย. 2563) บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

แก้ไข บัญชีรายละเอียดสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุน …

Read More »

สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งนักการภารโรง

ว 4418 สิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4053 เรื่อง การบริหารอัตรากำลังในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ว4053 สิ่งที่ส่งมาด้วย

Read More »

ศธ 04009/ว 4024 การโอนงบประมาณคงเหลือจากการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คืนส่วนกลาง

ว4024 สิ่งที่ส่งมาด้วย(สพป.) สิ่งที่ส่งมาด้วย(สพม. …

Read More »

การวางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

1.ว3662 2.แผน 63 3.สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 4.สิ่งที่ส่ง …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3654 เรื่อง สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2563

ศธ 04009-ว 3654 คำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษา ข้ …

Read More »