Breaking News
Home / obeccenter@gmail.com

obeccenter@gmail.com

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ให้ถูกต้องตรงกัน

ขอให้ตรวจสอบปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลประจำตัว

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4466 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

หนังสือนำ สิ่งที่ส่งมาด้วย(1)

Read More »

ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง) และประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญทีว่างใน สพฐ. (ส่วนกลาง)

20211006_14050173 แบบฟอร์ม สพร. (คัดเลือก) 1

Read More »

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มรายชื่อและถอนรายชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณพ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)

หนังสือนำเวียนประกาศเกษียณ ประกาศแก้ไขลว.31สค.64

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 3751 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในส่วนกลาง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

qrหนังสือซักซ้อม 2.ซักซ้อมเลื่อนเงินเดือน_ส่วนกลาง …

Read More »

สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือสำรวจเกษียณฯปี65 แบบฟอร์มสำรวจรายชื่อ (สพท. …

Read More »

หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

หลักเกณฑ์ปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวในช่วง โคว …

Read More »

สพฐ.ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และถอนชื่อข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเกษียณ ครั้งที่ 1 2564 ประกาศแก้ไขเกษียณข้าร …

Read More »

เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกบุคคลและประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ

ว2958

Read More »