Home / obeccenter@gmail.com

obeccenter@gmail.com

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

ประกาศ สพฐ. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีฯ รายละเอียดการเรีย …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 5227 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2564

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

Read More »