Breaking News
Home / Sirirat K.

Sirirat K.

ที่ ศธ 04009/ว 411 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกตำแหน่ง

    รายละเอียด >>> หนังสือ สพฐ. …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 118 ลว 7 มกราคม 2565 เรื่อง งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

        รายละเอียด >>> …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของ สพฐ. (ส่วนกลาง)

    รายละเอียด >>> นักทรัพยากรบ …

Read More »

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียด >>> แจ้ง สพท.ทุก …

Read More »

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

                       วันที่ 13 ธันวาคม …

Read More »

ที่ ศธ 04009/ว 5658 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง สำรวจรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความยากลำบาก กรณีการลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 4/2564

      รายละเอียด >>> สำรวจ …

Read More »

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

        วันที่ 8 ธันวาคม 2564 …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

      หนังสือราชการ 1. หนังสือแจ้ง …

Read More »

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5562 กับ ว5563 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียด >>> ว5562 สพท.สศ …

Read More »