Breaking News
Home / Sirirat K.

Sirirat K.

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1487/2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการ

        รายละเอียด >>> …

Read More »

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4544 ลว 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลรายชื่อสถานศึกษาเพื่อจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษหรือเหตุอื่นเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และสายงานบริหารสถานศึกษา

    รายละเอียด >>> ว 4544 แจ้ง …

Read More »

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง)

    รายละเอียด >>> ประกาศขึ้นบั …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

    รายละเอียด >>> แก้ไขประกาศ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัด สศค.

    รายละเอียด >>> รับโอนข้าราช …

Read More »

นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร. เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม สพร. เพื่อรับทราบภารกิจงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแผนการปฏิบัติงานในสำนักของแต่ละกลุ่มงาน

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม …

Read More »

ข้าราชการและบุคลากร สพร. ยินดีต้อนรับ ดร.สุรินทร์ มั่นประสงค์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพร.

                               เมื่อวันที่ 18 กรกฎ …

Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

    รายละเอียด >>> ประกาศรับสมั …

Read More »