Breaking News
Home / Sirirat K.

Sirirat K.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

    รายละเอียด >>> ประกาศ สพฐ. …

Read More »

การประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

    28 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขา …

Read More »

การประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล วิถีใหม่ วิถี New Normal และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

    เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  ดร.อนัน …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รุ่นที่ 31 ปีการศึกษา 2559

  รายละเอียด >>> หนังสือแจ้ง สพท. 27 …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.

    รายละเอียด >>> ที่ ศธ 04009 …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่อง รายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท.

    รายละเอียด >>> ศธ 04009-ว40 …

Read More »

สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายอัมพร …

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ ประจำปี 2564

  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ …

Read More »

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

    รายละเอียด >>> แจ้ง ธุรการ …

Read More »

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

การ     ประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการ …

Read More »