Breaking News
Home / Sirirat K.

Sirirat K.

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)

    รายละเอียด >>> ประกาศ สพฐ. …

Read More »

ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  รายละเอียด >>> ประกาศ สพฐ.   …

Read More »

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

    รายละเอียด >>> ตำแหน่งนักทร …

Read More »

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

    รายละเอียด >>> ตำแหน่งนักจั …

Read More »

ศธ 04009/ว 6598​ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง รายงานการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียด  >>> แจ้งผลประเม …

Read More »

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team)

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ …

Read More »

หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

          รายละเอียด > …

Read More »

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ

  รายละเอียด >>> 01นักทรัพยากรบุคคล …

Read More »

ด่วนที่สุด เรื่องการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565

      หนังสือแจ้ง ศธจ. >>> …

Read More »

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

    เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สพร. จัด …

Read More »