Breaking News
Home / แบบสอบถามความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

แบบสอบถามความคิดเห็นการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา
โดยกลุ่มพื้นที่ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster) สู่คุณภาพผู้เรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

—————————————-


กรอบการประชุม(อ่านรายละเอียด คลิ๊ก)