Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7172 เรื่อง มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7172 เรื่อง มอบอำนาจการออกบัตร การจัดพิมพ์ แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ

1. หนังสือแจ้ง สพท. มอบอำนาจ ออกบัตร จัดพิมพ์บัตร

2. คำสั่ง สพฐ ที่ 2118-2562 มอบอำนาจการออกบัตร

3. คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4. แบบฟอร์ม

About wasan kunnula

Check Also

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว7170 การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ (เรียน ศธจ.)

ด่วนที่สุด ที่ …