Home / โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

นายสุรินทร์  มั่นประสงค์

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5547

 

 

นายสังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5651

 

นางนิตยา ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5652

 

 

 

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์สำนักงาน
1 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
0 2288 5547
2 นางปัทมา ดวงสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 (กบ.1) 0 2288 5661
3 นางจิราพร เพ็ญรัศมี ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 (กบ.2) 0 2288 5654
4 ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์ ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.) 0 2288 5650
5 นายธนากร  เปรมพลอย ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มแผนอัตรากำลัง (กผอ.) 0 2288 5638
6 นางสาวชุลี วราศรัย ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.) 0 2288 5674
7 นางนิตยา  ภิรมย์กิจ ผอ.กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล (กสป.) 0 2288 5652
8 นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.) 0 2288 5651