Breaking News
Home / โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

ผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5547

 

นางสุวารี เคียงประพันธ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5639

นางสาวจารุณี  บุรุษชาต
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5661

นายสังคม จันทร์วิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
ช่องทางติดต่อ โทรศัพท์ 0 2288 5651

 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เบอร์สำนักงาน
1 -ว่าง- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 0 2288 5547
2 นางสุวารี  เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 0 2288 5639
3 นางสาวจารุณี บุรุษชาต ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 (กบ.1) 0 2288 5661
4 นางกฤษณา  พิณรัตน์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 (กบ.2) 0 2288 5654
5 ว่าที่เรืออากาศตรี เจริญ สุขทรัพย์ ผอ.กลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.) 0 2288 5650
6 นายสมเกียรติ  พึ่งคุณไตรรัตน์ ผอ.กลุ่มแผนอัตรากำลัง (กผอ.) 0 2288 5638
7 นางสาวธัญญามาศ กนกากร ผอ.กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.) 0 2288 5674
8 นางนิตยา  ภิรมย์กิจ ผอ.กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล (กสป.) 0 2288 5652
9 นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.) 0 2288 5651
10 นางศรีรักษ์ ปลื้มวีระจิตต์ ผอ.กลุ่มงานจริยธรรม (กจธ.) 0 2288 5651