Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์  0-2288-5649-50
อีเมล์ obecpersonnel@gmail.com

กลุ่มงาน เบอร์โทรติดต่อ
หน้าห้อง ผอ.สพร. 0-2288-5646
กลุ่มบริหารทั่วไป 0-2288-5649-50
งานพัฒนาระบบและฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล 0-2288-5645, 5644
กลุ่มแผนอัตรากำลัง 0-2288-5636, 5638
กลุ่มบริหารงานบุคคล 1 0-2288-5661, 5662
กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 0-2288-5654
กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพ 0-2288-5674, 5676
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ 0-2288-5642
กลุ่มงานเงินเดือน 0-2288-5652
กลุ่มงานเครื่องราชฯ 0-2288-5658
กลุ่มงานบัญชีถือจ่าย 0-2288-5655
กลุ่มสงเสริมประสานฯ 0-2288-5676
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหาร 0-2288-5651
กลุ่มเสริมสร้างพัฒนาวินัย 0-2288-5692
กลุ่มวิจัยและพัฒนากฏหมาย 0-2288-5695
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม 0-2288-5580