Home / ผู้บริหาร สพฐ.

ผู้บริหาร สพฐ.

โครงสร้างการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอัมพร พินะสา

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางเกศทิพย์  ศุภวานิช
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายพัฒนะ พัฒนทวีดล
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายธีร์ ภวังคนันท์
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

นายอนันต์ พันนึก
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน