Home / Video / การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแบบใหม่ตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2542 (แบบ 1 ข, แบบ 2 ข)

โพสต์โดย OBEC Channel เมื่อ วันพุธที่ 22 เมษายน 2020