Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย

ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ศธ. 3 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย

  1. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายวรัท พฤกษากุลนันท์ รองศึกษาธิการภาค 6 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ที่มา ศธ.360 องศา https://moe360.blog/2020/02/18/ครม-อนุมัติแต่งตั้งผู้-3/

About wasan kunnula

Check Also

สพร. จัดประชุมเตรียมการคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นมืออาชีพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)

สพร. จัดประชุมเ …