Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 1
  

นางปัทมา ดวงสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1
กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 1
นายอเนก ปัญเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง1
นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรยุทธ พรมีไชย​
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายธนาธิป วงศ์กระจ่าง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวญาณิศา ส่งแสง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 2
นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 2
นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐิติมน  เทพนู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
นางสาววีณา คิดรอบ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 3
นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 3
นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศุภนิดา อินทรโชติ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวลักขณาภรณ์ วงษาสันต์
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
     
     
กลุ่มงานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 4
นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 4
นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ เพ็งเที่ยง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธนบุตร เดชวุฒิกุล​
พนักงานพิมพ์ดีด

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

 

1. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน  สายงานนิเทศการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

2. จัดทำแนวปฏิบัติ/แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับองค์การกลางกำหนด

3. การสรรหา การคัดเลือก การช่วยราชการ การยืมตัว การลาออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของสำนักในส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

      3.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

      3.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

      3.3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

      3.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุนและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

           3.4.1 โครงการพระราชดำริ

           3.4.2 มติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง

           3.4.3 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

      3.5 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

      3.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

      3.7 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักในส่วนกลาง

      3.8 การสรรหาบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

      3.9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอน

      3.10 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา

      3.11 การอนุญาตให้ข้าราชการลาออก กรณีมีพันธะผูกพันการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

      3.12 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

      3.13 การปรับระดับ เปลี่ยนสายงาน ลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง

      3.14 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำต่างเขตพื้นที่การศึกษา

4. การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัด

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย