Home / กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป (กบท.)

ส.อ.พิษณุ เก่งกสิวิทย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางขนิษฐา ธรรมนิยาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางประสงค์  คงธิ
พนักงานธุรการ  ส 4
นางสาวสุกรรณญา  ธรรมเสมา
พนักงานธุรการ  ส 4
นางสาวกัญจน์นิกข์  สาทอง
พนักงานธุรการ ส 4
นางปุณยวีร์  ศิริกัลยรัตน์
พนักงานธุรการ ส 4
นายสมควร  สอนน้อย
ช่างไฟฟ้า 4
นายสำราญ  สมาธิ
พนักงานธุรการ ส 4
นายวิเชียร  พละทรัพย์
พนักงานธุรการ  ส 4
นางระวิวรรณ แพรวพราย
พนักงานพัสดุ ส 4
นางสาวสุดใจ คำปัน
พนักงานราชการ
นางสาวภัทรานิษฐ์  โนนสูงเนิน
พนักงานราชการ
นางสาวศิริญญา  วาปีทะ
พนักงานราชการ
กลุ่มงานเลขานุการ และการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวอังคณา พิศนุกัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ และการขับเคลื่อนภารกิจนโยบาย
การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรัตน์ เกษรชื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวจิราภรณ์ นวลหงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยวรรณ สาหร่าย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวประภาพร บุนนาค
พนักงานราชการ
นายฐิติกร เหมันตา
พนักงานราชการ
นางสาวศิรประภา นาคธน
พนักงานราชการ
กลุ่มงานการขับเคลื่อนภารกิจกลยุทธ์ แผนงานโครงการงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ นวัตกรรมการสื่อสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วอำไพ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการขับเคลื่อนภารกิจกลยุทธ์ แผนงานโครงการงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ นวัตกรรมการสื่อสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

นางสาวสุนันท์ ธรรมวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมาลีวรรณ กันสวัสดิ์
พนักงานราชการ
นางสาวอทิตา น้อยสกุล
พนักงานราชการ
นางสาวมณฑิตา ผิวแดง
พนักงานราชการ
นายเชาวชิน  ศรีทอง 
พนักงานธุรการ ส 4
นายธนพล ยิ่งได้ชม
พนักงานราชการ
นางสาวสุธินันท์ อรัญโสด
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนันญา  สังข์สุวรรณ
นักจัดการงานทั่วไป
นายทนงศักดิ์ ป่ากว้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวกาญจนา โกมลวาทิน
พนักงานพิมพ์ดีด
นางสาวธนิดา อึ้งอัจจิมากูล
พนักงานพิมพ์ดีด

 

ภารกิจของกลุ่มงาน

ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย แนวปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง   ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ Smart OBEC การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนัก การจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคุม ประเมินผล รายงานผลการใช้งบประมาณของสำนัก ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภารรัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามที่บัญญัติในกฎหมาย และกรรมการ/คณะทำงานตามแผนงาน/โครงการ/ขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินการได้มาของคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามที่บัญญัติในกฎหมาย และกรรมการ/คณะทำงานเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนัก ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการประชุม วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยพัฒนาระบบการสื่อสารเกี่ยวกับเครือข่ายบริหารงานบุคคลในภาพรวมระหว่างสำนัก กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำระบบเว็บไซต์ ประมวลผลโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด (DPIS) ให้สอดคล้องกับโปรแกรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การให้บริการและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนัก เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป พัสดุ-ครุภัณฑ์ ของสำนัก
 • ดำเนินการและบริการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ (Smart OBEC) ของสำนัก
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (e-Government Procurement : e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Goverment Fiscal Management Information System : GFMIS)
 • ดำเนินการบริการส่งเสริมสวัสดิการภายในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้บริการแก่บุคลากรในหน่วยงาน
 • ดำเนินการควบคุม ดูแลงานอาคารสถานที่ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้เรียบร้อย สะอาด สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานเลขานุการ และการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
 • ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
 • ดำเนินการเพื่อให้ได้มา/สรรหา/คัดเลือก/เลือกตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลภายนอก เพื่อเป็นกรรมการ/อนุกรรมการในคณะกรรมการ/อนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายอื่น
 • ดำเนินการจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และกลุ่มงาน
 • ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ แผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก และแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการจัดประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • ดำเนินการจัดประชุมและดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการในการประชุม ตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณของกลุ่มงาน และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ
 • ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และแผนงานโครงการตามนโยบายขับเคลื่อนด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักต่าง ๆ ในส่วนกลาง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. กลุ่มงานการขับเคลื่อนภารกิจกลยุทธ์ แผนงานโครงการงบประมาณการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ นวัตกรรมการสื่อสาร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ ดังนี้
 • ศึกษา วางแผน จัดระบบ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล วิจัยพัฒนาระบบงานเกี่ยวกับเครือข่ายบริหารงานบุคคลในภาพรวม ระบบการสื่อสารด้านการบริหารงานบุคคลและที่เกี่ยวข้องระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 •  ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคลากรในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ปรึกษา คำแนะนำ และแก้ปัญหาด้านข้อมูลสารสนเทศ
 • พัฒนาและจัดระบบเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนัก
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดระบบ ดำเนินการเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนผลผลิต (OUTPUT COSTING) ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
 • เป็นศูนย์กลาง กำกับ ติดตาม ประเมินผล จัดอบรม/สัมมนาการบริหารงานบุคคลผ่านระบบเครือข่ายการบริหารงานบุคคล (Personel administration Network) ระหว่างสำนักพัฒนาระบบ
 • บริหารงานบุคคลและนิติการ กับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบุคลากรผ่านโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม/ระดับจังหวัด (DPIS) ระหว่างสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กับสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
 • ดำเนินการ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การประชุม/สัมมนาเพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนและเครือข่ายภายนอกเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของข้าราชการสังกัดส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้ในการดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์
 • ดำเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย