Home / กลุ่มแผนอัตรากำลัง

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โครงสร้างกลุ่มกลุ่มแผนอัตรากำลัง
  

นายธนากร  เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผ่นอัตรากำลัง
กลุ่มงานแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นางปัทมา  เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
นายอภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธัญณิชา  กาญจนธัญญธร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวฐิติมนกาญจน์  โรจนปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาววีราพร จำปาทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ ศรีกมล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายคเณค์ มโนวงค์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวธญานี  สานเมทา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางอารียภรณ์  จิตต์รัตนภาส
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนรีกุล นักรบ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
กลุ่มงานแผนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราว
นางสาวกัณทิมา  เนียมศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแผนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราว
นางสาวศิริรัตน์  ชูกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวดรุณี  สมศิลา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นายฉัตรชกรณ์  ระบิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
นายดนุภพ ประกอบ
พนักงานราชการ
นางสาววีระนุช มะลิทอง
พนักงานราชการ
นายเชษฐกรณ์ จริงจิตร
พนักงานราชการ
 

ภารกิจของกลุ่มแผนอัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบดำนินงาน ดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนบริหารอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานการบริหารในสถานศึกษา สายงานการสอน) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)), ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง, พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ดังนี้

1.  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานบริหารในสถานศึกษา และสายงานการสอน)
–  ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนดและสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม และการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ
–  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูให้ส่วนราชการในสังกัดใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
–  ดำเนินการจัดระบบข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูเพื่อการวางแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานโครงการ แผนงาน การบรรจุนักเรียนทุนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. และเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติอัตราข้าราชการครู           เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว
–  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.  แผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2))
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนกลาง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ) ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ
–  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)) ให้ส่วนราชการในสังกัด ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
–  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) เพื่อการวางแผนอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้องตามนโยบายการปรับปรุงระบบข้าราชการของ สพฐ. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางกำหนด
–  ดำเนินการประสานเกี่ยวกับอัตรากำลังเพื่อรองรับนักศึกษาทุนตามนโยบายของสำนักงาน ก.พ. เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง
–  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.  แผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
–  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ,  และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ/ว่างระหว่างปี
–  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่ และการจัดสรรอัตรากำลัง
– รับรองการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 14,532 อัตรา
• ร้อยละของโรงเรียนที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จำนวน 8,745 อัตรา
–  ให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง