Home / คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

 

1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย

2. คู่มือสำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง

3. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง

4. เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง