Home / คู่มือขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS ปีงบประมาณ 2560

คู่มือขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS ปีงบประมาณ 2560

        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งเขตตรวจราชการในรูปแบบของCLUSTERS จำนวน 20 เขต ซึ่งจะสอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี 19 เขตโดยเพิ่ม CLUSTER ในส่วนของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษอีก ๑ เขต รองรับการมอบภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ นำสู่ประสิทธิผลได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พอเพียงและยั่งยืน ต่อไป เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นคู๋มือการขับเคลื่อนนโยบายด้านการกระจายอำนาจแบบClusters ให้มีประสิทธิผล เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสำเร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยคณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงานของสำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำเอกสารนขี้ นึ้ ประกอบด้วย ๕ ตอน ดังนี้
     ตอนที่ 1 บทนำ
     ตอนที่ 2 โครงสร้าง องค์ประกอบและการดำเนินงานของคลัสเตอร์ (CLUSTERS) ในรอบปีที่ผ่านมาและแนวคิดการจัดองค์กร
     ตอนที่ 3 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและโครงสร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคล (CLUSTERS) สู่การปฏิบัติ
     ตอนที่ 4 การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล CLUSTERS ที่มีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o
     ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนวทางเพื่อการพิจารณาเชิงนโยบายของการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล แบบ CLUSTERS ปีงบประมาณ ๒๕๖o

คู่มือขับเคลื่อน การบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS