Home / ฉก.คศ.

ฉก.คศ.

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

***********

 

         ฉก.คศ. คือ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษภายใต้การดำเนินงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง สพฐ ที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๐ เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) มีหน้าที่ในการพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบในทุกด้าน รวมถึงการ เสริมสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการปฏิบัติตนตาม จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฏิบัติงานและดำรงตนได้มีความสุข อย่างยั่งยืน

********************