Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มงานจริยธรรม

กลุ่มงานจริยธรรม

 

 

 

 

โครงสร้างกลุ่มงานจริยธรรม
นางศรีรักษ์ ปลื้มวีระจิตต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 

– ว่าง –

 

 

ภาระกิจของกลุ่มงานจริยธรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้                

– ส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ เผยแพร่ ยกย่องเชิดชู และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม          

– วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริต และประพฤติมิชอบ

ดำเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และต่อต้านการทุจริต                

– รับ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่         

– เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ. หรือ ก.ม.จ. มอบหมาย