งานจริยธรรม

 

 

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานจริยธรรม

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566