คลังความรู้

 

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานจริยธรรม

ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการปฎิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในสังกัด สพฐ.