Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

กลุ่มบริหารงานบุคคล 1

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 1

นางปัทมา ดวงสุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 1


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง1
นางอัมพร เกษมพงษ์ทองดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 2
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 3
นายอนันทศิลป์ พงษ์พานิช
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง 4
นางสาวณัฐกฤตา คุณธนสิทธางกูร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณฐา โฆษิตภาณุสิริ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธีรยุทธ พรมีไชย​
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวภัณฑ์ชนา อินอ่อน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสิริภัทร ภมรภูริวิรุฬห์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอเนก ปัญเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธนาธิป วงศ์กระจ่าง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวฐิติมน  เทพนู
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศุภนิดา อินทรโชติ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกังวาลย์ จันทร์พึ่งสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวญาณิศา ส่งแสง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเอกศิษฏ์ อร่ามผล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติพงษ์ เพ็งเที่ยง
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวดาวประกาย อานพินิจ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววีณา คิดรอบ
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายสราวุธ สมสุนันท์
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว
นายธนบุตร เดชวุฒิกุล​
พนักงานพิมพ์ดีด

หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้ 

 

1. ศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน  สายงานนิเทศการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ

2. จัดทำแนวปฏิบัติ/แนวทางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษาลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ให้สอดคล้องกับองค์การกลางกำหนด

3. การสรรหา การคัดเลือก การช่วยราชการ การยืมตัว การลาออก ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวของสำนักในส่วนกลาง ดังต่อไปนี้

      3.1 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

      3.2 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.

      3.3 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

      3.4 การคัดเลือกนักศึกษาทุนและการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังต่อไปนี้

           3.4.1 โครงการพระราชดำริ

           3.4.2 มติคณะรัฐมนตรี หรือทางราชการมีเงื่อนไขให้รับโอนโรงเรียนเอกชน หรือโรงเรียนอื่นใดมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล หรือเงื่อนไขผูกพันอื่นที่ทางราชการให้ไว้เป็นการเฉพาะให้บรรจุและแต่งตั้ง

           3.4.3 มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

      3.5 การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

      3.6 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ.

      3.7 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ของสำนักในส่วนกลาง

      3.8 การสรรหาบุคคลโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

      3.9 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาสายงานการสอน

      3.10 การอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยปฏิบัติราชการต่างเขตพื้นที่การศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน สายงานนิเทศการศึกษา

      3.11 การอนุญาตให้ข้าราชการลาออก กรณีมีพันธะผูกพันการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน

      3.12 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ

      3.13 การปรับระดับ เปลี่ยนสายงาน ลูกจ้างประจำ ของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง

      3.14 การตัดโอนตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำต่างเขตพื้นที่การศึกษา

4. การถ่ายโอนบุคลากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และประสานงานกับส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกสังกัด

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย