Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล 2

 

โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

นางจิราพร  เพ็ญรัศมี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 2
กลุ่มงานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบุคคลนอกสถานศึกษา
นางสาวศศิวิมล พูลเพิ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณัฐฑิตา อินวัตพันธ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายนัฐพล มั่นกำเนิด
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
นางสาวนภาพร ญาติมาก
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ
 

 

กลุ่มงานบริหารบุคคลข้าราชการพลเรือนสามัญ
นายอุทิศ  บุญพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารบุคคลข้าราชการพลเรือนสามัญ
นางสาวริญญรัตน์ ฐิติสมานรัตน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญชนก พิมเสน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐนันท์ ตันสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 

กลุ่มงานประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
นางสาวจันทิมา  แก้วกาหลง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานประเมินผลงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
นางสาวสิริธร  บุญประเสริฐ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวบัณฑิตา บทไธสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวประภัสสร สงวนหงษ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวชนิดาภา หมอกเมฆ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
นางพัชรี  บุตรกูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
นายอิงครัต ต๊ะสุทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสุรีรัตน์ ยาแสวง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเอกอร พาณิชย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอริสรา ตั้งสกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวเขมิกา ศิลปกูลวิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพรพรรณ นันทเจริญวงศ์
พนักงานราชการ
 

 

  ภาระกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล 2

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงานดังนี้  

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบกฎหมาย ระเบียบ นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) และข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง
ให้สอดคล้องกับที่องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลกำหนดและนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

 1. การดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพ้นทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การโอน การเลื่อน การช่วยราชการ การขอยืมตัว การลาออกจากราชการ
  และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ตำแหน่ง ผอ.สพท./รอง ผอ.สพท./ผช.ผอ.สพท./เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) (เฉพาะการขอช่วยราชการและการขอยืมตัว)
 2. การให้ข้าราชการรักษาราชการแทน/รักษาการในตำแหน่ง/การมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
  นอกตำแหน่งหน้าที่
 3. การขอเทียบประสบการณ์ ขอเทียบชั้นยศ ขอเทียบคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือก
  สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน และประเมินบุคคล
 4. การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
 5. การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
 6. การจัดทำข้อสอบ ออกแบบทดสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การออกแบบสัมภาษณ์งาน แบบมีโครงสร้าง การจัดทำสถิติที่เกี่ยวกับการสอบ ดำเนินการจัดสนามสอบ ควบคุม กำกับ อำนวยการสอบ ประมวลผลสอบ
 7. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และเสนอความเห็น หรือเสนอแนวทางแก้ไขหรือขออนุมัติยกเว้นคุณสมบัติไปยัง ก.ค.ศ. ผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
 8. การขออนุญาตไปสมัครสอบ การขออนุญาตไปเป็นอาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐ
 9. การจัดทำข้อมูล จัดระบบข้อมูล เพื่อการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 10. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม เปรียบเทียบ ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการบริหารงานบุคคลและการจัดทำโครงการหรือแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป
 11. การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางตำแหน่งประเภททั่วไป ตั้งแต่ระดับอาวุโสลงมา และตำแหน่งประเภทวิชาการ ตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
 12. การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) และบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ในสายงานนิติการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 13. ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ
  ทั้งภายในและภายนอกสังกัด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ
 14. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ
  ที่ได้รับมอบหมาย