Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล

 

 

 

 โครงสร้างกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)
 

นางสาวชุลี วราศรัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล
นางสาวปารณีย์ ณะแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางเขมจิรา ฟ้องเสียง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางนรินทร ดุษดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภทรัชญ์ ธรรมมาตยกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวอัจจิมา รัตนาจารย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวภาพร ชนะสุข
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวหนึ่งฤทัย แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญลักษณ์ สาวสวรรค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววัณณิตา อุ่ยเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวทิพยาภรณ์ พูนพานิช
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมณีรัตน์ โทพรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวศศิกานต์ ชัยลิ้นฟ้า
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววราภรณ์ ทัพสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเกวลิน ขันธ์สุภา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางกชกานต์ ดีวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธนวรรณ สุภิธรรม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุมัจฉา พัทธานิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวอรัชพร อินทรพฤกษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอกนิษฐ์ ยิ่งนิยม
พนักงานพิมพ์ดีด

ภารกิจกลุ่มส่งเสริมประสานการบริหารงานบุคคล (กสบ.)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน ด้านการประเมินวิทยฐานะเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ด้านงบประมาณประจำปี ในการจัดสรรงบประมาณสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการตรวจและประเมินผลงานของข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทุกตำแหน่ง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้านส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพ ด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล  และด้านการกำกับ ติดตามภารกิจ ร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจร่วมเพื่อการบริหารงานบุคคล รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการต้นสังกัด หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อเสนอนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อปรับปรุงบทบาทตามภารกิจและระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กฎหมายของส่วนราชการต้นสังกัด นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และที่องค์กรกลางกำหนด
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบ และข้อเสนอนโยบาย (ยกร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ ปรับปรุง แนวปฏิบัติ รูปแบบ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญฯ เพื่อนำเสนอส่วนราชการต้นสังกัด หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค ข้อหารือ ข้อเสนอแนะหรือความเห็นเกี่ยวกับ การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. วางแผนการดำเนินงานด้านการประเมินวิทยฐานะเกี่ยวกับการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 6. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ ในการขอตั้งงบประมาณประจำปี สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ- การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำนักงาน ก.ค.ศ. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 7. วางแผนการดำเนินงานด้านงบประมาณ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับอนุมัติให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ทุกตำแหน่ง   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8.   จัดสรรงบประมาณ ตามข้อ 6 และข้อ 7 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดตามเป้าหมายของส่วนราชการต้นสังกัด
 9. วางแผนการบริหารและการจัดการด้านการส่งเสริมและประสาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องตามนโยบายของส่วนราชการต้นสังกัด และที่องค์กรกลางกำหนด
 10. วางแผนการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 11. จัดทำ ปรับปรุง ข้อเสนอแนวทาง เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 12. จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามภารกิจของกลุ่ม
 13. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมิน เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ทุกตำแหน่ง เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลของส่วนราชการต้นสังกัด และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
 14. ส่งเสริม ประสาน ความร่วมมือและเร่งรัดติดตามผลภารกิจของกลุ่มงาน สำนัก หน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 15. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญทางวิชาการ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในวิชาการและวิชาชีพ หรือเพื่อรองรับการประเมินวิทยฐานะ
 16. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรภายในกลุ่มได้รับการพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถเพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิตอล หรือมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 17. กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 18. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ให้ความรู้ รวมทั้งตอบข้อหารือเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
 19. ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมด้านความรู้   ความเข้าใจและความร่วมมือกับทีมงานในการบริหารงานบุคคลของส่วนราชการต้นสังกัด
 20. ร่วมประชุมในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน และร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่วนราชการ ต้นสังกัดและตามนโยบายของรัฐบาล
 21. ร่วมประชุมหรือให้ข้อเสนอนโยบายแก่คณะกรรมการต่าง ๆ ของส่วนราชการต้นสังกัดหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการแต่งตั้ง หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย ของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน
 22. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต้นสังกัด และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 23. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย