Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

กลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

โครงสร้างกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล

นางนิตยา ภิรมย์กิจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารบุคคล
กลุ่มงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
somchai sunisa
นายสมชาย  โรจนปรัชญ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หัวหน้างานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ 1
นางสาวสุนิสา สุขพูล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ 2
5.21 5.20 narumon yaowarat1
นางสาวอรุณศรี ชีวชัยพิมล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางปัทมา  เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวนฤมล  ศรีสุคนธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเยาวรัตน์ ปิ่นแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
preeya nanta1 tassanee1 pannee1
นางปรียา เรืองศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวนันทา มีแสงสกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางทัศนีย์ บุญศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางพรรณี  รัตนพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
sunun bengathum mananya_3 wijittra2
นางสาวสุนันท์  ภู่ดี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวเบญจธรรม  ดิสกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวมนัญญา มาศเกษม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาววิจิตรา ชื่นหมี้
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
kane_1    
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายคเณค์ มโนวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานบัญชีถือจ่าย
uraiwan2 nipawan1 keiwfa1
นางสาวอุไรวรรณ  อติวรกีรติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางนิภาวรรณ์ ชุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางแก้วฟ้า เพชรล้ำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
jutamas1
นางสาวจุฑามาศ  รัตนวงศ์คำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน
aa1 siriluksa
นายธัญญา จำปีทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวรักษิณา กบิลสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานทะเบียนประวัติ
varinee payong 5.25 suntana
นางวาริณี ลิมสัมพันธ์เจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวพะยง  ทองสมนึก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสันทนา  เดื่อมทั้น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
srirak1 napat_1
นางศรีรักษ์  ธรรมวิชญะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายณภัทร  เหมรา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวภรณ์แพร  ตุ้มทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– ว่าง –
จ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินงาน ดังนี้

–  ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติที่กึ่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ด้านการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล

1.  งานเลื่อนขั้นเงินเดือน

                –  กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานราชการ/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/การจัดสรรโควตาและวงเงินและหลักเกณฑ์/วิธีการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีของ สพร.

                –  ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินรางวัลประจำปี และออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน/เงินรางวัลในภาพรวมของ สพฐ.

                –  ควบคุม กำกับ ดูแล การใช้โควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนของ สพท./สพฐ.

                –  ดำเนินการเสนอขออนุมัติเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                –  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ กฎ ระเบียบใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของ สพท. ทุกเขตพื้นที่

                –  ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                –  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ/เงินประจำตำแหน่ง/เงินวิทยฐานะ

                –  กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน/เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำปีและเพิ่มเติมระหว่างปี

                –  ขอความเห็นชอบให้ตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง

                –  การควบคุมการใช้เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ เหลือจ่ายของ สพฐ.

                –  การออกหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าจ้างประจำเหลือจ่าย การขออนุมัติจ่ายเงินเดือนระหว่างถูกพักราชการ เมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดแล้ว ปรากฏว่าถูกลงโทษไม่ถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก

                –  การจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อการควบคุม กับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

                –  ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                –  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3.  งานทะเบียนประวัติ

                –  การจัดทำทะเบียนประวัติของข้าราชการและลูกจ้างประจำ การพัฒนาข้อมูลในทะเบียนประวัติ

                –  การขอแก้ไขวันเดือนปีเกิด

                –  การควบคุมการเกษียณอายุราชการ

                –  การจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ

                –  การจัดพิมพ์ การจัดสรร บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบัตรประจำตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ให้หน่วยงานในสังกัด

                –  การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดส่วนกลาง และบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ในสังกัด

                – ออกหนังสือรับรองต่างๆ และการออกหนังสือแสดงความเสียใจกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม

                – การขอพระราชทานเพลิงศพ

                – การขออนุญาตให้ข้าราชการไปร่วมกิจกรรมกีฬาของชาติ ณ ต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี

                – การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ และการลาอุปสมบท

                – การขออนุญาตไปต่างประเทศกรณีต่าง ๆ โดยใช้วันลาตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการหรือระหว่างวันหยุดราชการ

                – การลาป่วยตาม พ.ร.บ.สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

                – การลาป่วยต่อเนื่องเกิน 120 วัน และการขออนุญาตเบิกจ่ายเงินเดือนระหว่างลา ในส่วนที่ลาเกิน 60 วันทำการในปีงบประมาณที่ลา

                – การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร

                – การลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ

                – การขอหยุดราชการอันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุขัดขวางทำให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้

                – การขอมีหรือขอเปลี่ยนบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน

                – งานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.)

                – งานฐานข้อมูลบุคคลภาครัฐ (ค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง) ในฐานะนายทะเบียนของส่วนราชการ

                – งานมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

                – ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4.  งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                – กำหนดหลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติในการดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (หมวดฝีมือ) พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

                – การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน

                – การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ให้แก่ข้าราชการ พนักงานในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

                – การออกหนังสือรับรองแสดงรายการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2)

                – การจัดสรร/การรับ-จ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

                – การรับ-การส่งเงินชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                – การรับ-การจัดส่งประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                – การขอแก้ไขราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

                – การตรวจสอบและรวบรวมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

                – การจัดทำทะเบียนประวัติผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศนีบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

                – เป็นผู้แทนกลุ่มงาน/กลุ่ม/สำนัก/สพฐ. ในคณะกรรมการหรือคณะทำงานเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ

                – ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานในหน้าที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และประสานงานกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอกสังกัด

                – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย