Breaking News
Home / ทำเนียบบุคลากร / กลุ่มแผนอัตรากำลัง

กลุ่มแผนอัตรากำลัง

โครงสร้างกลุ่มแผนอัตรากำลัง

นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนอัตรากำลัง
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายธนากร  เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
างอารียภรณ์ จิตต์รัตนภาส
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสุชัญญา อรุณสันติโรจน์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายอภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายปราโมทย์ หาญละคร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
างสาวธญานี สานเมทา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวธัญณิชา กาญจนธัญญธร
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ชูกรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายฉัตรชกรณ์ ระบิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
นางสาวปานทิพย์ โคตรอาษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
– ว่าง –
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
พนักงานราชการ
นายชัยณรงค์ นธีนาม
พนักงานราชการ 
นายดนุภา ประกอบ
พนักงานราชการ 
ภารกิจของกลุ่มแผนอัตรากำลัง

หน้าที่ความรับผิดชอบดำนินงาน ดังนี้

ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนบริหารอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง และการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานการบริหารในสถานศึกษา สายงานการสอน) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)), ข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง, พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ดังนี้

1.  แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (สายงานบริหารในสถานศึกษา และสายงานการสอน)
–  ดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนดและสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม และการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ
–  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูให้ส่วนราชการในสังกัดใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
–  ดำเนินการจัดระบบข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูเพื่อการวางแผนอัตรากำลัง และเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานโครงการ แผนงาน การบรรจุนักเรียนทุนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สพฐ. และเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติอัตราข้าราชการครู           เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว
–  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.  แผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2))
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญ ในส่วนกลาง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)) ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ) ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีเกษียณอายุราชการ
–  ดำเนินการจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับนโยบายการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)) ให้ส่วนราชการในสังกัด ใช้เป็นแนวทางบริหารหรือกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการบริหารอัตรากำลังในสังกัด
–  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลางและข้าราชการครูฯ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)) เพื่อการวางแผนอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่และการจัดสรรอัตรากำลัง
–  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้สอดคล้องตามนโยบายการปรับปรุงระบบข้าราชการของ สพฐ. และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกลางกำหนด
–  ดำเนินการประสานเกี่ยวกับอัตรากำลังเพื่อรองรับนักศึกษาทุนตามนโยบายของสำนักงาน ก.พ. เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนกลาง
–  ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง เขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
3.  แผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
–  ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วางแผนอัตรากำลังพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ,  และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และที่องค์กรกลางกำหนด และสอดคล้องตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
–  ดำเนินการจัดระบบ ควบคุม การยุบเลิกและการใช้อัตราตำแหน่งลูกจ้างประจำ ตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ กรณีลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ/ว่างระหว่างปี
–  ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อการวางแผนบริหารอัตรากำลังและเป็นฐานข้อมูลประกอบการขอสนับสนุนอัตรากำลังเพิ่มใหม่ และการจัดสรรอัตรากำลัง
– รับรองการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด (อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ร้อยละของโรงเรียนได้รับการจัดสรรอัตราจ้างสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 14,532 อัตรา
• ร้อยละของโรงเรียนที่ครูสามารถกลับไปปฏิบัติการสอนเพิ่มขึ้นโดยการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง จำนวน 8,745 อัตรา
–  ให้คำปรึกษาแนะนำให้ความรู้ และชี้แจงแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบงานของหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง