Home / บทความเกี่ยวกับการศึกษา

บทความเกี่ยวกับการศึกษา

    DOWNLOND

นิทาน น้ำใจไมตรี

สมรรถนะแห่งตน : การพัฒนาตนเองของบุคลากรการศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่21
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่าน  ศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0