Home / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

จัดทำข้อเสนอนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ พัฒนาระบบงาน โครงสร้างส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

ค่านิยม สพร.

 

มีจิตบริการ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง

ทำงานเป็นทีม สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย หลักประสิทธิภาพ หลักประสิทธิผล และหลักการตอบสนอง

ระเบียบครบ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักภาระผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม

ระบบดี สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล หลักค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย หลักภาระผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ หลักความเปิดเผย/โปร่งใส และหลักนิติธรรม

มีคุณธรรม สอดคล้องกับหลักความรับผิดชอบทางการบริหาร ประกอบด้วย หลักคุณธรรม จริยธรรม