Home / วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

 

พันธกิจ

จัดทำข้อเสนอนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ พัฒนาระบบงาน โครงสร้างส่วนราชการ ตามหลักเกณฑ์และมาตราฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 

ค่านิยม สพร.