Home / หนังสือและคู่มือ

หนังสือและคู่มือ

DOWNLOND
การเขียนหนังสือราชการ:
ความรู้พื้นฐานในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2561 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
หนังสือ 108 คำถามพนักงานราชการ 2 สำนักงาน กพ.
คู่มือขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลแบบ CLUSTERS สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลด้านระบบสารสนเทศด้วยระบบเครือข่ายออนไลน์
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O – NET
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 โรงเรียนที่ดี Good School
คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564