Home / หนังสือและบทความทางวิชาการ

หนังสือและบทความทางวิชาการ

 

ที่

เรื่อง/บทความ

เขียนโดย วันที่เขียน

1

สมรรถนะแห่งตน : การพัฒนาตนเองของบุคลากรการศึกษาที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในทศวรรษที่21

สพร. 20/12/2559

2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการสู่การเปลี่ยนผ่าน ศตวรรษที่ 21 : ไทยแลนด์ 4.0

สพร. 20/12/2559

3

เศรษฐกิจพอเพียง : มิติพัฒนาทุนทางสังคมที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21

สพร. 20/12/2559

4

การขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคล CLUSTERS ในปงบประมาณ ๒๕๖o

สพร. 21/12/2559

5

การปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลสู่การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

สพร. 21/12/2559

6

การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที 21

สพร. 26/12/2559
7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ด้านการบริหารงานบุคคลและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สพร. 26/12/2559