Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

940756

รองเลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 

 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในภาคเช้าได้รับเกียรติจากดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดและมอบโล่รางวัลโครงการขับเคลื่อนวงล้อเด็กดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558-2559 จำนวน 25 โรงเรียน รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมจิตอาสาดีเด่น จำนวน 10 โรงเรียน ต่อจากนั้นได้บรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาครู ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะต้องเรียนรู้ และเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน โดยวิธีการ Professional Learning Community (PLC) ซึ่งครู /ผอ.รร./รองผอ.เขต/ผอ.เขต จะต้องรับรู้และมีชั่วโมงในการทำ PLC สัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งการทำ PLC จะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและส่งกับการทำวิทยฐานะ โดยสพฐ.จะจัดประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับทราบรายละเอียดหลักการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 การประชุมมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ TEPE Online ศูนย์พิษณุโลก เพื่อให้สมาชิกได้รับชมโดยทั่วกัน ต่อจากนั้นนายสงกรานต์ จันทร์น้อย และนายสุทธิพร ไชยพิเศษ ผู้แทนข้าราชกาครู ในก.ค.ศ. เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการบริหารงานบุคคล เรื่อง การทำวิทยฐานะ การสอบครูผู้ช่วย การสอบบุคลากร 38 ค.(2) การย้าย ความก้าวหน้าของ กศจ. ตลอดจนตอบข้อซักถามผู้เข้าประชุม ในภาคบ่ายเป็นการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายประพฤทธิ์ สุขใย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงข้อราชการ และความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ.
วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …