Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู

940873

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู

นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครู” พร้อมด้วย นางโสมอุษา เลี้ยงถนอม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา กศน. โดยมีนายศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ รศ.ดร. วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้มอบเงินสนับสนุน
โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างบ้านพักครูให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานด้านการศึกษาต่าง ๆ ที่ขาดแคลนบ้านพักครู ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ซึ่งมีศูนย์และการเรียนรู้ทางด้านการศึกษาต่าง ๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างแล้วจำนวน 14 แห่ง และสำหรับปี 2559 นี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก็ได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนสังกัด สพฐ. ร่วมกับทีมงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1 โรเรียน คือโรงเรียนบ้านสว้า(สาขาป่ากำ)สพป.น่าน เขต 2 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน 1 โรงเรียน จำนวน 450,000 บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน)

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์

      …