Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

945674

รมช.ศธ. มอบนโยบายเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

***(วันที่ 1 มีนาคม 2560) หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(รมช.ศธ.) พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดยมีศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุมกว่า 700 คน ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวถึงหลักคิดของโรงเรียนคุณธรรมว่า การจะเป็นโรงเรียนคุณธรรมได้นั้น จำเป็นต้องมีแบบอย่าง (Idol) ที่ยั่งยืน เพื่อดำรงความเป็นคนไทยไว้ให้ได้ ทั้งความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต มีความเป็นสุภาพชน และอ่อนน้อมถ่อมตน สิ่งสำคัญคือการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 รวมทั้งเรื่องของครูอาจารย์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนนำแผนงานที่ได้เตรียมไว้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้เกิดมรรคผลในการสร้างศิษย์ เพื่อให้ศิษย์ไปสร้างชาติ เช่นเดียวกับการสร้างวิทยากรโรงเรียนคุณธรรม ที่จะต้องมีแบบมีแผนในการดำเนินงาน นำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นอดทน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ก็คือการขยายโรงเรียนคุณธรรมให้ครบทั้ง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
“การที่จะพัฒนาให้คนในสังคมเป็นคนมีความรู้ ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมนั้น ควรเริ่มจากการดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในสังคมเล็กๆ และค่อยๆ ขยายผลไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. ถือเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชน ได้คิด วิเคราะห์ และเริ่มต้นพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในประเด็นที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ ซึ่งแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ของ สพฐ. ไม่ใช่เป็นเพียงการพัฒนานักเรียนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม อันนับว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแห่งตนและแห่งวิชาชีพนั้นๆ” รมช.ศธ. กล่าว ทั้งนี้ มีกำหนดการจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะมีการติดตามประเมินผลเพื่อปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม ตลอดจนสำรวจปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน ซึ่งทั้งหมดนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. จะต้องทำงานควบคู่กับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อย่างต่อเนื่องต่อไป/อัจฉรา ทั่งโม…ข่าว

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุม ผอ.กลุ่ม ใน สพร. ครั้งที่ 7/2564

  ดร. อนัน …