Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / 9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

954695

9 หน่วยงาน ผนึกกำลังอบรมครูสะเต็มศึกษาทุกสังกัดด้วยระบบทางไกล

***30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการแถลงข่าวและลงนาม
ความร่วมมือ “การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา” ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ทั่วประเทศ โดยสืบเนื่องจากปีงบประมาณ 2559 สสวท. ร่วมกับ สพฐ ขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา และจัดให้มีการอบรม สะเต็มศึกษาโดยตรงแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก 154 โรงเรียน และจัดทำหลักสูตรออนไลน์บริการแก่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจากโรงเรียน 2,250 โรงเรียน พบว่าครูที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างดี
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา ครอบคุลมทุกสังกัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียน ได้เห็นความสำคัญของการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเกิดความรักที่จะเรียนรู้ และสนุกสนานในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สร้างกำลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำความรู้สะเต็มศึกษามาใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้นักเรียนไทยมีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับ ไทยแลนด์ยุค 4.0
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษานี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) , สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) , สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) , สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) , สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV), สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ของทุกสังกัด ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบการอบรมครูทางไกลผ่าน ETV, DLTV, OBEC Channel ไปยังศูนย์การอบรมของทุกสังกัดกระจายทั่วประเทศสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2562) โดย สสวท. ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการให้การอบรม และเป็นศูนย์กลางของการประสานงานโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา พัฒนาหลักสูตรการอบรมสะเต็มศึกษา รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อ เอกสารประกอบการอบรม ไปยังโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมในทุกสังกัด ในส่วนของ สพฐ. , สช. , อปท. , กทม. และ กศน. ได้จัดตั้งโรงเรียนในสังกัดเป็นศูนย์อบรมครู ครอบคลุม 77 จังหวัด และสนับสนุนงบประมาณในการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ ETV, DLTV, OBEC Channel ร่วมกันจัดสรรเวลาในออกอากาศ และบันทึกเทปตลอดการอบรมและเร็วๆ นี้ จะมีการจัดอบรมทางไกลสะเต็มศึกษา ครั้งที่ 1/2560 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ETV, DLTV, OBEC Channel ประกอบด้วย การอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 26-28 เมษายน 2560 และระดับประถมศึกษา วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 เป็นการอบรมผ่านโรงเรียนเป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา ครอบคลุม 5 สังกัด ได้แก่ สพฐ. สช. อปท. กศน. กทม. จำนวน 527 ศูนย์ ใน 77 จังหวัด แต่ละศูนย์จะมีครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ ซึ่งคาดว่าจะมีครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสังกัดดังกล่าว ผ่านการอบรมด้วยระบบทางไกล จำนวนประมาณ 67,500 คนต่อปี และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่สนใจ สามารถสมัครเข้ารับการอบรม ณ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมของแต่ละสังกัด โดยจะได้รับชุดเอกสารคู่มือการอบรมฟรี และเมื่อผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากต้นสังกัด
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดการอบรมได้ในเว็บไซต์สะเต็มศึกษา ประเทศไทยhttp://www.stemedthailand.org หรือ เว็บไซต์ สสวท. www.ipst.ac.th
บรรพต ข่าว /ชุติมาภาพ

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …