Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นายกรัฐมนตรีหวังสถานศึกษา-ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ร่วมสร้างร่วมพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้ประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยขอให้ 4 ฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเหนียวแน่นเพื่อสร้างคนไทยในศตวรรษที่ 21 ให้กับประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี เข้าร่วม ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คเมืองทองธานี

นายกรัฐมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ โดยสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ต้องสร้างความผูกพันกันอย่างเหนียวแน่น เพื่อมีส่วนร่วมสร้างเด็กและคนไทยร่วมกัน นอกจากในเรื่องของความรู้แล้ว ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 และมีทักษะอาชีพในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับการมีงานทำ และตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งไม่ละเลยที่จะให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่พ้นโทษแล้ว ให้มีอาชีพและมีงานทำด้วย

โดยสถานศึกษาต้องผลักดันให้เกิดหลักสูตรการเรียนรู้ ที่จะผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ และคำนึงถึงตัวชี้วัดเพื่อการพัฒนา 31 ด้าน ส่วนครูเอง ต้องปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมในชั้นเรียน ครูจะสอนแบบเดิมโดยยืนพูดหน้าชั้นเรียนตลอดคาบไม่ได้

ในส่วนของผู้ปกครอง ขอให้ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานอย่างใกล้ชิด ให้ครอบครัวมีความอบอุ่น และให้เด็กมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ และฝากไปถึงเด็กและเยาวชนด้วยว่า ขอให้มีความตั้งใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสติปัญญาของตนเอง ให้เป็นผู้มีความรู้ มีมารยาท และมีความกระตือรือร้นเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง

อย่างไรก็ตาม คนไทยมีความคาดหวังต่อคณะรัฐมนตรีชุดนี้ว่า จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างไร เราจึงต้องทำงานให้ดี ทุกกระทรวงต้องดูแลข้าราชการและร่วมกันทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งการวางเป้าหมายการทำงาน การสรรหาคนทำงานให้เพียงพอ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการศึกษา ควรแบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบุคลากรทั่วไป กับบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะสาขาวิชาชีพ อาทิ นักวิจัย นักพัฒนา เป็นต้น เพื่อเติมคนเข้าสู่ระบบการทำงานอย่างเพียงพอ และขับเคลื่อนงานตามแนวทางและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ได้

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

ที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=54625&Key=news_act

About wasan kunnula

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

  วันที่ 1 …