Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทบริหารระดับสูง 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1) นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง

2) นายศรีชัย พรประชาธรรม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3) นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4) นางปัทมา วีระวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

5) นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6) นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7) นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

8) นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้บริหารก่อนที่จะเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเหล่านี้ รวมทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมกับองคาพยพของหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยขับเคลื่อนงานในแต่ละส่วนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

 

 

******************************************************
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
22/10/2562

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ไปยังหน่วยพัฒนา 4 ภูมิภาค

  วันที่ 1 …