Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2403,ว 2404 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2403,ว 2404 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินตกเบิกสำหรับผู้ได้รับอนุมัติให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหม่ คำสั่งที่ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563)

ว 2403 แจ้ง สพท.- สศศ.

ว 2404 แจ้ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก

 

หมายเหตุ : รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สพฐ. จะส่งถึง สพท. สศศ. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก โดยตรง