Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3310 เรื่อง ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด>>>

  1. ว 3310 ซักซ้อมการขออนุมัติจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ
  2. ตัวอย่างการกรอกแบบ ลจ

About wasan kunnula

Check Also

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ ของกรมสรรพากร ตั้งแต่ลำดับที่ 28 – 37

รายละเอียด > …