Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผลประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผลประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักสูตรพัฒนา รอง/ผอ.สพท. เพิ่มความรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
และพระบรมราโชบาย ร.10 ด้านการศึกษา

บอร์ด ก.ค.ศ. เห็นชอบหลักสูตรพัฒนา รอง/ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเพิ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือ ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล ภาษาไทย รวมทั้งพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้านไว้ในหลักสูตร และอนุมัติกรอบอัตรากำลัง กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา รวมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ การสรรหาผู้บริหารและครู รร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 5/2563
โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยผลการประชุม ดังนี้

เห็นชอบหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า จากการที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาสังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 2/2562 แต่เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว ยังไม่ได้กำหนดองค์ความรู้ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิทัล และทักษะภาษาไทย ไว้ในหลักสูตร ซึ่งสมรรถนะและทักษะดังกล่าวได้นำไปใช้พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด เช่นกันด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพเหมาะสมในการที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งเห็นควรน้อมนำ พระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม
3) มีงานทำ-อาชีพ 4) เป็นพลเมืองที่ดี มากำหนดเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งฯ ตามหลักกณฑ์ฯ ว2/2562 ต่อไป

อนุมัติกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เซียงใหม่

ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีลักษณะพิเศษในการปฏิบัติงาน (พื้นที่สูง) เพื่อประโยชน์ในการจัดการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 10 อัตรา ดังนี้

  • อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 6 อัตรา ได้แก่  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   1  อัตรา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  1  อัตรา, ครู  4  อัตรา
  • อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ นักวิชาการศึกษา  ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ 1  อัตรา, นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1  อัตรา, นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1  อัตรา และบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1  อัตรา

โดยระบุเงื่อนไขว่า เมื่อสำนักงาน กศน. ได้รับเงินประจำอัตราเมื่อใด ให้ขออนุมัติกำหนดเลขที่ตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง

เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/ครู โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และ 5 มีนาคม 2562 ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังและคุณลักษณะของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จะต้องได้รับการคัดสรรเป็นกรณีพิเศษ โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษา สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) จึงเห็นชอบให้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งครู
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการสรรหาโดยการย้าย การคัดเลือก
หรือการสอบแข่งขัน

 

————————————————————–

อิชยา กัปปา/ สรุป ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ ภาพ

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …