Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

และนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ

สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2563

ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

 

สพร. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ซึ่งเป็นหลักในการขับเคลื่อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 225 เขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่มุ่งหวังให้มีการใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรอย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่าและมีความคล่องตัว โดยมีการให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากร การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

 

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …