Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน และทดแทนตำแหน่งที่ผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 

  • นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

 

  • นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา

 

 

 

  • นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

  • นายสุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

 

 

 

*******************************************************************

ข้อมูลจาก : ศธ 360 องศา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 4 ราย

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุม อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ครั้งที่ 4/2565

    ว …