Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

ครม. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการ


เสนอแต่งตั้งข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูง เพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างและจะว่าง จำนวน 8 ราย


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายธนู ขวัญเดช ศึกษาธิการภาค 10

ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายวีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายสุทิน แก้วพนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายวรัท พฤกษาทวีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

นายยศพล เวณุโกเศศ ศึกษาธิการภาค 8

ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสภาการศึกษา

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง

นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สพฐ.

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

 

คณะรัฐมนตรียังได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้

                                          1. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์                                                                 2. นายสรสินธุ ไตรจักรภพ

                                                                                                    

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง

 

 

 

———————————————-

ข้อมูลจาก : ศธ 360 องศา

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 8 ราย

toto togel 4d akitoto situs togel resmi akitoto https://otofans.co.id/ https://otonews.co.id/ https://sicantik.co.id/ https://cantiknesia.co.id/ situs slot pulsa situs togel 4d situs togel 4d situs togel 4d situs toto togel 4d situs slot pulsa toto togel 4d agen togel pulsa situs togel macau keluaran togel hk bandar togel terpercaya toto togel slot situs toto togel resmi situstoto togel resmi toto togel macau 5d situs togel 4d bandar togel terpercaya bandar togel 4d situs togel 4d bandar toto togel situs togel slot situs toto togel akitoto bandar togel resmi terpercaya situstoto link situs toto togel 4d toto togel macau 4d bandar toto togel 4d terpercaya situs toto 4d bandar judi toto togel AKITOTO situs toto kaskustoto daftar situs slot gacor hari ini situs togel tototogel resmi toto macau togel 4d