Home / หนังสือราชการ / ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว

การจ้างลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558

 

รายชื่อตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวิฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

 

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง