Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยถึงเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ 8/2563

ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้น เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ไม่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในปัจจุบัน

โดยหลักเกณฑ์ใหม่นี้ จะทำให้การเกลี่ยอัตรากำลังจากโรงเรียนขนาดใหญ่ไปโรงสู่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในระยะเวลา 5 -7 ปี ในการเกลี่ยอัตรากำลัง โดยใช้วิธีการบรรจุเข้าไปใหม่ หากมีตำแหน่งว่างและการเกลี่ยโดยการย้าย

ซึ่งจะทำให้โรงเรียนจะมีครูครบชั้น ทุกวิชาเอก การบรรจุ และการย้าย เป็นไปตามวิชาเอกที่โรงเรียนขาด พร้อมทั้งนำไปสู่การวางแผนอัตรากำลังในระยะ 10 ปี ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการวางแผนการผลิตครูในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การผลิตครูเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประมาณงานกับสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อทำแผนการผลิตร่วมกัน พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกัน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ก.ค.ศ. คุรุสภา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เสนอ รมว.ศึกษาธิการ ลงนาม เพื่อร่วมกันวางแผนการใช้อัตรากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ และการผลิตครูต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

———————————————-

ข้อมูลจาก : ศธ 360 องศา

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

About obeccenter@gmail.com

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …