Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1604 ลว 26 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1604 ลว 26 มีนาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

 

 

>>>  สพฐ.แจ้งมาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร ปี 2564

About obeccenter@gmail.com

Check Also

กิจกรรมของกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล (กวพ.)

    & …