Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

การประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 15 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. ประจำปี 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

    2 …