Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด่วนที่สุด เรื่อง การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รายละเอียด

 

>>> การขออนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ให้ถูกต้องตรงกัน

ขอให้ตรวจสอบปรั …