Breaking News
Home / หนังสือราชการ / ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

ด่วนที่สุด ขอให้ตรวจสอบปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลประจำตัวของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบ e-Payroll และระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล) ให้ถูกต้องตรงกัน

ขอให้ตรวจสอบปรั …