Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ ประจำปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ ประจำปี 2564

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลทั่วประเทศ ประจำปี 2564

ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2564

ณ ห้อง Studio OBEC Channel  อาคาร สพฐ. 1 ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …