Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)

เป็นประธานพร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล

เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564 โดยมี นายอนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (ผอ.สพร.)

และผู้บริหารของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม

ณ ห้อง OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

สำหรับรายชื่อผู้เกษียณอายุที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล ปี 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และหัวหน้างานในส่วนกลาง สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพร.สพฐ.) จำนวน 6 คน ได้แก่

1. นางจิตรารัตน์ มากมูลผล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
3. นางทิพย์เมธาพร ปารีณาสุตนันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. นางสาวสุชีรา บัวแย้ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
5. นางสาวอุไรวรรณ อติวรกีรติ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และ 6. นางสมนึก ธรรมเสมา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

 

โดยวันนี้มี จำนวน 3 คน เข้ารับเกียรติบัตรและของที่ระลึกจาก เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้อง OBEC Channel อาคาร สพฐ.1 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่

1. นางสาวกมลมาลย์ ไชยสุทธินันท์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวสุชีรา บัวแย้ม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
และ 3. นางสมนึก ธรรมเสมา ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส.4

 

และผู้อํานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ในส่วนภูมิภาค โดยได้รับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด จำนวน 24 คน ได้แก่

1. นางสาวศจี จีระวุฒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. นางสาวสุธัญญา วาดเขียน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
3. นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
4. นายสยาม สุริยจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
5. นางสุกัญญา รัตนาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
6. นางสุภาวดี วิริยะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
7. นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
8. นางคำรณ ดินแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
9. นางสาวสุภาสิริ มณีธร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
10. นางวันเพ็ญ วงศ์สถาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
11. นางศิรินดาว พิทธยะพงษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
12. นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
13. นายมนตรี ช่วยพยุง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
14. นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
15. นางพะเยาว์ เอี่ยมสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
16. นางปราณิศา กลิ่นประสม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
17. นายไพโรจน์ ชุ่มกมล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
18. นางภัทราวรรณ ทิพย์ธนสาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
19. นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1
20. นายประทีป วงศ์สว่างศริ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
21. นายจรัญ น้อยพรหม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร
22. นางอนงค์ สิทธิมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
23. นายฐาปนา อิ่มเขียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
และ 24. นายสุรศักดิ์ กรไพร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

 

——————————

E-BOOK หนังสือเกษียณอายุราชการ 64

https://online.anyflip.com/gdxsm/kddk/mobile/index.html

 

——————————-

VTR เกษียณอายุราชการ 64

 

 

 

 

 

 


สพฐ. จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแด่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการด้านบริหารงานบุคคล เนื่องด้วยเกษียณอายุราชการ ปี 2564

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …