Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล วิถีใหม่ วิถี New Normal และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

การประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล วิถีใหม่ วิถี New Normal และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล วิถีใหม่ วิถี New Normal

และกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ณ ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Sirirat K.

Check Also

การประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    & …